Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Aanbestedingen: alle kennis in huis?

20 juni 2012

Natuurwetgeving in Aanbestedingen

Ruimtelijke ontwikkeling, Beheer en Gebruik zijn de pijlers waarbinnen activiteiten in de leefomgeving plaatsvinden. De leefomgeving van mensen, dieren en planten, elke vierkante meter Nederland zowel in de binnen als de buitenruimte. De activiteiten binnen de pijlers Ruimtelijke ontwikkelingen en Beheer worden van eenvoudige handeling tot complexe projecten voorgenomen, voorbereid, aanbesteed, gerealiseerd en opgeleverd. 

Zorgvuldig handelen is daarbij als vanzelfsprekend een vereiste. Het doel en resultaat van een handeling of project zijn leidend en daarbij komen steeds een flink aantal randvoorwaarden waarbinnen de activiteit plaatsvindt.

De bepalingen in de natuurwetgeving zijn dergelijke randvoorwaarden. En die zijn van toepassing op nagenoeg alle handelingen en projecten. Immers elke vierkante meter ruimte in het kleine Nederland is leefomgeving van mensen maar ook van dieren en planten. Hoewel dit zo is zijn er toch vele projecten waar nog geen of onvoldoende rekening gehouden wordt met de natuurwetgeving en in bijzonder de Flora- en faunawet want die is overal van toepassing. Soms wordt dit risico bewust genomen maar in vele gevallen is men zich niet bewust van de risico’s omdat gewoonweg de bekendheid met natuurwetgeving ontbreekt.

22062009900

Dat dit tijdrovende en kostbare gevolgen kan hebben blijkt wel uit het stilleggen van vele projecten in de periode 2002-2012 waarin de Flora- en faunawet inmiddels van kracht is. Nog veel vaker zijn projecten vertraagd omdat tijdens of na gunning van een project bleek dat er beperkende factoren waren op grond van de Flora- en faunawet. En niet te vergeten de mitigerende maatregelen die getroffen moesten worden in legio projecten waardoor onvoorziene kosten en vertragingen zijn ontstaan. Dit alles nog los van de imagoschade die werd opgelopen door bedrijven, overheden en besturen.

Kortom vervelende gevolgen die eenvoudig weg voorkomen konden worden in de aanbestedingsfase waarin planvorming op grond van een overeenkomst overgaat in de realisatiefase en zorgvuldig handelen in het kader van natuurwetgeving contractueel geborgd kan en dient te worden.

IPC Groene Ruimte schreef als marktleider op het gebied van natuurwetgeving in de praktijk samen met haar opdrachtgevers en partners al vele instrumenten waarin de natuurwetgeving op een juiste en volledige wijze contractueel geborgd kan worden.

03032011104

De gedragscodes ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer, Hoofdstuk 64 van de RAW Standaard 2010, het handboek implementatie Natuurwetgeving, een format Plan van Aanpak Flora- en faunawet voor contracten en een richtlijnen voor contractbepalingen zijn daar voorbeelden van. Tevens zorgde IPC Groene Ruimte samen met Vereniging Stadswerk Nederland voor de benodigde standaardisatie van deskundigheid met betrekking tot natuurwetgeving in de vorm van certificering Flora- en faunawet. Inmiddels kan elke professional zich met een verantwoorde inspanning bekwamen als deskundige in de omgang met natuurwetgeving. Tot nu toe hebben al ruim 4000 professionals de certificering doorlopen.

Met de onlangs tot stand gekomen certificering Ruimtelijke ontwikkeling niveau 3 en 4 zijn ook projectleiders, beleidmedewerkers en werkvoorbereiders van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de gelegenheid zich met een redelijke inspanning te bekwamen in de borging van natuurwetgeving in planvorming, aanbesteding en contracten. Kortom het op een juiste wijze borgen van natuurwetgeving in aanbestedingen bespaart u en uw organisatie tijd, geld en imagoschade en bekwaamt u tevens om vanuit uw professie en functie de natuurwetgeving op een juiste wijze te implementeren in uw werkprocessen.

Rob Borst,
Senior adviseur Fauna, Nature en Wildlife

Verkeer Passage 9

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl