IPC Groene Ruimte maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om jou een optimale bezoekerservaring te bieden, om je relevante informatie aan te bieden en om jouw surfgedrag te meten. Met deze cookies kan IPC Groene Ruimte jouw internetgedrag binnen deze website volgen. Zodoende kan IPC Groene Ruimte advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door op ‘OK’ te klikken, ga je hiermee akkoord.

OK

Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
a. IPC Groene Ruimte: IPC Groene Ruimte B.V, gevestigd te Arnhem, met locaties te Arnhem en Velp, verder te noemen “IPC”;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie IPC een overeenkomst sluit of heeft gesloten en op grond waarvan door IPC werkzaamheden worden verricht;Artikel 1 Definities
a. IPC Groene Ruimte: IPC Groene Ruimte B.V, gevestigd te Arnhem, met locaties te Arnhem en Velp, verder te noemen “IPC”;

c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die een training/training van IPC Groene Ruimte volgt;

d. Overeenkomst: een tussen IPC en een opdrachtgever/deelnemer gesloten overeenkomst tot het verzorgen van één of meerdere praktijktrainingen door IPC c.q. een overeenkomst betreffende praktijkgerichte bedrijfstrainingen of trainingstraject met praktijkdagen;

e. Offerte/aanbieding: een offerte/aanbieding van IPC gericht aan opdrachtgever/deelnemer betreffende het sluiten van een overeenkomst;

f. Overige producten en diensten: alle producten en diensten welke door IPC worden geleverd;

g. Praktijktraining: onderscheiden wordt praktijktraining voor het onderwijs als bedoeld in lid h en praktijkgerichte bedrijfstraining als gedefinieerd in lid i. Praktijktrainingen zijn er in 2 vormen: een standaard praktijktraining, waarvan de trainingsinhoud door IPC is vastgesteld en een maatwerk praktijktraining waarvan de trainingsinhoud door IPC Groene Ruimte in overleg met de opdrachtgever/deelnemer wordt of is vastgesteld;

h. Praktijktraining voor het onderwijs: aanvullende praktijktraining voor onderwijsinstituten die zelf niet beschikken over specialistische kennis en/of waar het juiste materieel en voorzieningen ontbreken;

i. Praktijkgerichte bedrijfstraining: beroeps-praktijkgerichte training waarbij de nieuwste inzichten, technieken, politieke en maatschappelijke invloeden aan bod komen;

j. Trainingstraject: een opleidingstraject welke wordt afgesloten met een diploma en of erkend certificaat;

k. Boeken: alle, al dan niet in eigen beheer uitgegeven, boeken geleverd door IPC zover niet inbegrepen bij praktijktrainingen of trainingstraject.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en aanbiedingen en maken dientengevolge deel uit van alle met IPC gesloten overeenkomsten inzake het verrichten van diensten en/of levering van producten, beide in de ruimste zin van het woord.

2. De toepasselijkheid van algemene inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden van de opdrachtgever/afnemer wordt door IPC niet aanvaard. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus totstandgekomen overeenkomst.

3. Eventuele aanvullingen of wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door IPC zijn bevestigd.

Artikel 3 Aanbieding
1. Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2. Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod IPC heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het hier voren staande de overeenkomst pas tot stand, indien IPC aan de  opdrachtgever/ deelnemer bericht heeft met deze afwijkingen / voorbehouden in te stemmen.

3. Indien na het totstandkomen van de overeenkomst kosten worden gemaakt, als gevolg van door de opdrachtgever/deelnemer kenbaar gemaakte wijzigingen in de aanbieding, dan komen deze kosten geheel voor rekening van opdrachtgever/deelnemer.

4.  Alle opdrachten, ook voor zover zij door vertegenwoordigers zijn aangenomen, binden IPC eerst nadat deze schriftelijk door IPC zijn bevestigd, dan wel nadat IPC uitvoering geeft aan de opdracht. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen acht werkdagen na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen.

5. Mondelinge toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten of ingehuurde arbeidskrachten binden IPC niet dan nadat en voor zover zij door IPC schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Prijs
1. Alle door IPC mondeling danwel schriftelijk bekend gemaakte prijzen zijn conform de zogenaamde onderwijsvrijstelling vrijgesteld van BTW, danwel voor zover niet vallend onder de onderwijsvrijstelling, onderhevig aan BTW-heffing. Indien de regelgeving ter zake van enig relevant aspect in de overeenkomst zich wijzigt, dan is IPC gerechtigd deze nieuwe regelgeving onverkort en met onmiddellijke ingang toe te passen. Van zodanige aanpassing geeft IPC aan haar opdrachtgever/deelnemer op korte termijn, maar in ieder geval binnen 4 weken na aanpassing schriftelijk kennis.

2. De opdrachtgever/deelnemer is verplicht de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De opdrachtgever/ deelnemer is niet bevoegd op de overeengekomen prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

3. Prijzen voor standaard praktijktrainingen zijn vast gedurende de looptijd van de training, met uitzondering van een wijziging in de regelgeving als voorzien in lid 1 van dit artikel.

4. Indien de opdrachtgever/deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is IPC bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is opdrachtgever/deelnemer aansprakelijk voor de door IPC geleden schade, onder meer bestaande uitwinstderving, administratiekosten en de kosten van de ingebrekestelling.

5. Indien IPC bij wanprestatie van de opdrachtgever/deelnemer tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250.

6. Indien nadat IPC een opdracht heeft geaccepteerd, doch voordat deze opdracht door IPC geheel is uitgevoerd:
- de prijzen van materialen/onderdelen
- de door IPC voor de uitvoering van de opdracht en/of de levering van de in de opdracht begrepen zaken/diensten betaalde en/of te betalen arbeidslonen;
- de aan de Staat, publiekrechtelijke organen en/of andere lichamen of instellingen betaalde en/of te betalen belastingen, lasten, retributies en/of andere heffingen, van welke aard ook en hoe ook genaamd, zijn gestegen, is IPC bevoegd de daardoor voor IPC ontstane meerkosten aan de opdrachtgever/deelnemer door te berekenen door een toeslag of toeslagen op de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

7. Eventuele reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van opdrachtgever/deelnemer en niet bij de prijs inbegrepen voor zover hieromtrent geen nadere afspraken zijn gemaakt.

8. Prijzen van trainingstraject en boeken zijn exclusief verzend- en afwikkelingskosten.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door IPC krachtens een overeenkomst aan opdrachtgever/deelnemer geleverde zaken, materialen, schriftelijke adviezen, boeken, etc., blijven eigendom van IPC totdat alle bedragen die opdrachtgever/deelnemer verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan IPC heeft voldaan.

2. De eigendom van de geleverde zaken/diensten gaat eerst over op de opdrachtgever/deelnemer, indien alle door IPC aan de opdrachtgever/ deelnemer uitgebrachte facturen zijn voldaan. Opdrachtgever/deelnemer wordt geacht de geleverde zaken/diensten tot dat moment voor IPC te houden of te hebben gehouden.

3. Opdrachtgever/deelnemer zal de geleverde zaken/diensten niet verpanden, of gedogen dat daarop enig beslag wordt gelegd. Indien er beslag wordt gelegd, dient opdrachtgever/deelnemer IPC hiervan terstond op de hoogte te stellen. De opdrachtgever/deelnemer dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de opdrachtgever/deelnemer verleende surséance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de opdrachtgever/deelnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder, of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van IPC.

4. Indien er gerede twijfel bij IPC bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever/ deelnemer, is IPC bevoegd de levering van zaken/diensten ingevolge de overeenkomst uit te stellen, totdat de opdrachtgever/deelnemer zekerheid voor de betaling heeft gesteld. De opdrachtgever/deelnemer is aansprakelijk voor
de door IPC, door deze vertraagde aflevering, te lijden schade.

Artikel 6 Leveringstermijnen en overmacht
1. De door IPC aangegeven leveringstermijnen dienen slechts  als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. IPC is nimmer schadeplichtig wegens te late levering dan na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door de opdrachtgever/deelnemer.

2. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden, heeft IPC het recht naar keuze de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast c.q. verlengd met de periode, gedurende welke IPC door overmacht is verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen, c.q. dat nakoming alsnog mogelijk wordt. In het laatstbedoelde geval zullen meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend, waarbij IPC het recht heeft overbodig gemaakte kosten in rekening te brengen.

3. Van overmacht aan de zijde van IPC is sprake, indien IPC na het sluiten van de overeenkomst verhinderd is aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan computers en machines, storingen in de levering van energie, alles zowel binnen de bedrijfsvoering van IPC als bij derden, van wie IPC de benodigde materialen moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van IPC ontstaan.

Artikel 7 Wijzigingen door IPC Groene Ruimte
1. IPC is ingeval van standaard praktijktrainingen gerechtigd af te wijken van de in de opleidingsprogramma danwel in de overeenkomst genoemde data en trainingplaats(en), indien het aantal aanmeldingen danwel andere redelijke oorzaken daartoe aanleiding geven. Van zodanig wijziging geeft IPC tijdig schriftelijk bericht aan opdrachtgever c.q. de betreffende deelnemer.

2. IPC is tevens gerechtigd op enig moment in de praktijktraining/opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

3. Wijzigingen als bedoeld in de voorgaande leden geven opdrachtgever/deelnemer geen aanspraak op restitutie noch schadevergoeding in welke zin dan ook.

4.  Indien sprake is van een maatwerktraining, is IPC eveneens gerechtigd tot het aanbrengen van wijzigingen als bedoeld in voorgaande leden van dit artikel, zij het dat IPC in dat geval vooraf contact op zal nemen met de opdrachtgever/ deelnemer om deze van de voorgenomen wijzigingen in kennis te stellen.

Artikel 8 Reclames en aansprakelijkheid
1. Reclames moeten binnen 8 dagen na geleverde diensten, na afloop van de training c.q. het onderwijs, schriftelijk bij IPC worden ingediend, zulks op verbeurte van het recht om zich te beroepen op het feit dat de diensten, de training c.q. het onderwijs niet aan de overeenkomst beantwoorden.

2.  IPC dient in staat te worden gesteld de ingediende reclames te controleren.

3. Reclames of aanspraken van de opdrachtgever/deelnemer geven hem/haar niet het recht betaling op te schorten, dan wel tegenvorderingen te compenseren met aan IPC verschuldigde bedragen.

4. IPC is gerechtigd het programma van de training(en) aan te passen of niet uit te voeren wanneer sprake is van kennelijke nalatigheid van de opdrachtgever/deelnemer, echter niet eerder dan nadat IPC opdrachtgever/deelnemer dit schriftelijk heeft medegedeeld, waarbij een termijn van 14 dagen in acht wordt genomen, waarbinnen opdrachtgever/deelnemer alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen. Alle kosten, hoe ook genaamd, welke het geval zijn van opdrachtgever’s/deelnemer’s nalatigheid, zullen door IPC bij de opdrachtgever/deelnemer in rekening worden gebracht. Opdrachtgever/ deelnemer dient deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

5. IPC is jegens de opdrachtgever/deelnemer niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, hoe dan ook genaamd, en door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van IPC. Voor schade en/of kosten veroorzaakt door de verrichtingen en/of tekortkomingen van derden van wie IPC zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, is IPC niet aansprakelijk, evenmin indien de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van die derde. In geen geval is IPC aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade en schade als gevolg van de overschrijding van de leveringstermijn.

6. Opdrachtgever/deelnemer vrijwaart IPC van alle succesvolle aanspraken van derden terzake van door IPC geleverde diensten/zaken, waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

7. Ieder recht van de opdrachtgever/deelnemer tot het vorderen van schadevergoeding vervalt, indien die vordering niet uiterlijk binnen 14 dagen na het constateren van de schade oorzaak schriftelijk aan IPC is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstippen rechte aanhangig is gemaakt.

8. IPC is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist, onoordeelkundig, of onwettig gebruik van het geleverde en andere handelingen die voor risico komen van de opdrachtgever/deelnemer.

9. De schadevergoedingsplicht van IPC blijft te allen tijde beperkt tot het maximum van de door IPC bij opdrachtgever/deelnemer in rekening gebrachte vergoeding voor geleverde diensten/zaken.

10. De aansprakelijkheid van IPC jegens opdrachtgever/deelnemer of jegens enige andere (rechts) persoon voor vermogensschade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van databestanden, is uitgesloten.

11. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de opdrachtgever/deelnemer niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, resp. meer of andere schade te voorkomen, alsmede IPC terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

12. Het staat opdrachtgever/deelnemer niet vrij producten/geleverde diensten aan IPC te retourneren voordat IPC hiermee heeft ingestemd.

Artikel 9 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.

2. Tenzij anders is overeengekomen, heeft IPC het recht bij verlening van de opdracht 50% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met de BTW hierover in rekening te brengen. De opdrachtgever/ deelnemer wordt het restant van de prijs verschuldigd bij levering van de diensten. IPC heeft het recht om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de betaling waartoe zij krachtens dit artikel is gerechtigd, door haar is ontvangen.

3. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever/deelnemer van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever/ deelnemer 1,5% contractuele rente per maand verschuldigd over het volledige factuurbedrag, ingaande op de datum van de opeisbaarheid van het factuurbedrag. De door de bank-/giro-instelling aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

4. In het geval van praktijktrainingen behoudt IPC zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname aan hun opleiding/training, indien niet is voldaan aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

5. Alle kosten, zowel in- als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen – die IPC moet maken ten gevolge van het niet komen van de verplichting door opdrachtgever/deelnemer, zijn voor rekening van opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 230.

6. IPC behoudt zich te allen tijde het recht voor onder rembours te leveren, dan wel zekerheid voor betaling te verlangen alvorens tot nakoming van de overeenkomst over te gaan. Indien zekerheid voor betaling wordt verlangd, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort, totdat deze zekerheid wordt gesteld.

7. Bij niet- of niet-tijdige voldoening van enige voor de opdrachtgever/deelnemer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, bij aanvraag van surséance van betaling, bij faillissement of besluit tot liquidatie, danwel beslagen onder of ten laste van de opdrachtgever/deelnemer, wordt een vordering van IPC aanstonds in haar geheel opeisbaar. In die gevallen heeft IPC het recht om de lopende overeenkomst en alle tussen IPC en de opdrachtgever/deelnemer bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de geleverde diensten/zaken, voor zover mogelijk, terug te nemen onverminderd het recht van IPC op schadevergoeding.

Artikel 10 Annulering door opdrachtgever/deelnemer
1. Indien de opdrachtgever/deelnemer de overeenkomst betreffende een praktijktraining annuleert op een tijdstip eerder dan, danwel precies 2 weken vóór aanvang van het trainingdeel, dan is opdrachtgever/deelnemer  10% van het totale overeengekomen bedrag aan IPC verschuldigd in verband met administratie- en voorbereidingskosten.

2.  Ingeval van annulering later dan 2 weken vóór aanvang van de praktijktraining, danwel andere onderwijsvormen zoals genoemd in het vorige lid, maar eerder dan één dag voor aanvang van de praktijktraining, dan is opdrachtgever/deelnemer in verband met administratie- en voorbereidingskosten 50% van het totale overeengekomen bedrag verschuldigd.

3. Indien annulering plaatsvindt één dag vóór de praktijktraining of op een nog later tijdstip dan is de opdrachtgever/deelnemer het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd.

4. Annuleringen als in de eerste 3 leden van dit artikel beschreven, dienen plaats te vinden middels een aan IPC gerichte aangetekende brief, waarbij de datum van ontvangst van deze brief als annuleringsdatum zal worden aangemerkt. Het ingevolge de leden 1 t/m 3 van dit artikel te betalen bedrag bedraagt minimaal 10% van het totale overeengekomen bedrag met een minimum van € 250.

5. Voor het trainingstraject geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Deze gaat in op de eerste van de maand, direct volgend op de ontvangstdatum van de aangetekende brief met de aangekondigde annulering. Het reeds betaalde training- en examengeld wordt voor het niet verschuldigde resterende onderwijsdeel gerestitueerd.

6. Pensionkosten worden niet berekend ingeval men zich eerder dan de woensdag voorafgaand, aan de week waarin de overnachting stond geboekt, heeft afgemeld. Bij latere afmelding bedragen de annuleringskosten € 35 per persoon.

7. Voor de opdrachtgever/deelnemer is de annulering pas geldig indien deze door IPC schriftelijk is bevestigd.

Artikel 11 Beëindiging
1. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen,
a. worden beëindigd door ontbinding bij aangetekende brief en zonder rechterlijke tussenkomst, indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke in gebreke stelling, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst;
b. door IPC met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever/deelnemer geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien opdrachtgever/deelnemer niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

2. Overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de opdrachtgever/deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend.

3. IPC zal wegens de in de voorafgaande leden omschreven wijze van ontbinding van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 12 Geheimhouding
1. Partijen verbinden zich alle gegevens van beide partijen, waaronder informatie en/of gegevens omtrent elkaars bedrijfsvoering, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

2. Opdrachtgever/deelnemer verbindt zich voorts om te allen tijde de inhoud en toepassingsmogelijkheden van adviezen als strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, lesmateriaal, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan IPC. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen. Met de ondertekening van de overeenkomst verplicht opdrachtgever/deelnemer zich het lesmateriaal, documentatie of materialen niet aan derden ter beschikking te stellen.

2. Het lesmateriaal, verstrekte documentatie en/of materialen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPC. Het is opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van IPC te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

3.Voor elke handeling in strijd met dit artikel is opdrachtgever/deelnemer een boete verschuldigd van €4600,- of mindert het recht van IPC om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 14 Wet persoonsregistratie
1. IPC zal gegevens van opdrachtgever/deelnemer opnemen in een geautomatiseerd systeem. De opdrachtgever/deelnemer is verplicht aan IPC, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. IPC zal hierbij de bepalingen voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.

Artikel 15 Medewerking door opdrachtgever
1. Opdrachtgever realiseert zich dat voor het verstrekken en ontwikkelen van maatwerktrainingen een investering nodig is door alle betrokken partijen betreffende tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient de opdrachtgever zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met IPC gesloten overeenkomst. Opdrachtgever zal IPC steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

2. Indien de voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke informatie van opdrachtgever, niet, niet-tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van IPC is gesteld of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens IPC voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van IPC leiden en kunnen extra kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. In de gevallen dat medewerkers van IPC ten kantore van opdrachtgever/deelnemer werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever/deelnemer ervoor zorgdragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Opdrachtgever/deelnemer zal kosteloos zorgdragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever/deelnemer brengt de ruimte waar deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met eisen die IPC
daaraan kan verbinden.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen.
1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Ter kennisneming van geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst, en/of deze voorwaarden, is de Arrondissementsrechtbank te Arnhem bevoegd.

Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl