IPC Groene Ruimte maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om jou een optimale bezoekerservaring te bieden, om je relevante informatie aan te bieden en om jouw surfgedrag te meten. Met deze cookies kan IPC Groene Ruimte jouw internetgedrag binnen deze website volgen. Zodoende kan IPC Groene Ruimte advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door op ‘OK’ te klikken, ga je hiermee akkoord.

OK

Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden hier

ALGEMENE VOORWAARDEN IPC GROENE RUIMTE B.V.

(BETREFFENDE BOEKEN, TRAININGEN, OPLEIDINGEN, OPEN INSCHRIJVINGEN, IN COMPANIES, THEMADAGEN EN EXAMENS)

Tekstvak: ALGEMENE VOORWAARDEN IPC GROENE RUIMTE B.V.
(BETREFFENDE BOEKEN, TRAININGEN, OPLEIDINGEN, OPEN INSCHRIJVINGEN, IN COMPANIES, THEMADAGEN EN EXAMENS)
Artikel 1 Definities

1. IPC Groene Ruimte B.V, geves­tigd te Arnhem, verder te noemen “IPC”;

2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie IPC een overeenkomst sluit of heeft gesloten en op grond waarvan door IPC werkzaamheden worden verricht;

3. Cursus: een vorm van georganiseerde kennisoverdracht door IPC voor een opdrachtgever/ deelnemer. Dit kan de vorm aannemen van een opleiding, workshop, training, open inschrijvingen, thema bijeenkomst, examen etc.;

4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die een cursus van IPC Groene Ruimte volgt;

5. Overeenkomst: een tussen IPC en een opdrachtge­ver/deelnemer gesloten overeenkomst tot het verzorgen van één of meerdere cursussen door IPC. 

6. Offerte /aanbieding: een offerte /aanbieding van IPC gericht aan opdrachtgever/deelnemer betreffende het voorstel tot het sluiten van een overeenkomst;

7. Open inschrijving: een cursus waar door een opdrachtgever/deelnemer via de website op digitale wijze wordt ingeschreven en waarmee een verplichting wordt aangegaan bij IPC;

8. In company: een cursus waarvoor een opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst met IPC aangaat. Vaak op een andere locatie dan bij IPC;

9. Opleiding: een (veelal meerdaagse) cursus waar door een opdrachtgever/deelnemer een schriftelijke overeenkomst met IPC wordt aangegaan;

10. Overige producten en diensten: alle niet expliciet benoemde producten en diensten welke door IPC worden geleverd;

11. Boeken: alle, al dan niet in eigen beheer uitgegeven, boeken geleverd door IPC zover niet inbegrepen bij praktijktrainingen of trainingstraject.

12. Verplaatsing: een verzoek van opdrachtgever/deelnemer aan IPC om een datum c.q. data van een tussen partijen overeengekomen cursus te veranderen.

 

Artikel 2 Algemeen

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en aanbiedingen en maken dientengevolge deel uit van alle met IPC gesloten overeenkomsten inzake het verrichten van diensten en/of levering van producten, beide in de ruimste zin van het woord.

 

2.De toepasselijkheid van algemene inkoop-, aanbeste­ding- of andere voorwaarden van de opdrachtgever/afne­mer wordt door IPC niet aanvaard. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

 

3.Eventuele aanvullingen of wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door IPC zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Aanbieding

1.Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

 

2.Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod IPC heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aan­bieding worden aangebracht, komt in afwijking van het hiervorenstaande de overeenkomst pas tot stand, indien IPC aan de opdrachtgever/deelnemer bericht heeft met deze afwijkingen / voorbehouden in te stemmen.

 

3.Indien na het tot stand komen van de overeenkomst kosten worden gemaakt, als gevolg van door de opdrachtgever/deelnemer kenbaar gemaakte wijzigingen in de aanbieding, dan komen deze kosten geheel voor rekening van opdrachtgever/deelnemer.

 

4.Alle opdrachten, ook voor zover zij door vertegen­woordigers zijn aangenomen, binden IPC eerst nadat deze schriftelijk door IPC zijn bevestigd, dan wel nadat IPC uitvoering geeft aan de opdracht. De opdrachtbe­vestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen acht werkdagen na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen.

 

5.Mondelinge toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten of ingehuurde arbeidskrachten binden IPC niet dan nadat en voor zover zij door IPC schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4 Prijs

1.Alle door IPC mondeling dan wel schriftelijk bekend gemaakte prijzen zijn conform de zogenaamde onder­wijsvrijstelling vrijgesteld van BTW, danwel voor zover niet vallend onder de onderwijsvrijstelling, onderhevig aan BTW-heffing. Indien de regelgeving ter zake van enig relevant aspect in de overeenkomst zich wijzigt, dan is IPC gerechtigd deze nieuwe regelgeving onverkort en met onmiddellijke ingang toe te passen. Van zodanige aanpassing geeft IPC aan haar opdrachtgever/deelnemer op korte termijn, maar in ieder geval binnen 4 weken na aanpassing schriftelijk kennis.

 

2.Prijzen voor standaard cursussen zijn vast gedurende de looptijd van de training, met uitzondering van een wijziging in de regelgeving

als voorzien in lid 1 van dit artikel.

 

3.Indien de opdrachtgever/deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is IPC bevoegd de

overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is opdrachtgever/deelnemer aansprakelijk voor de door IPC geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, administratiekosten en de kosten van de ingebrekestelling.

 

4.Indien IPC bij wanprestatie van de opdrachtgever/deelnemer tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250.

 

5.Indien nadat IPC een opdracht heeft geaccepteerd, doch voordat deze opdracht door IPC geheel is uitgevoerd:

- de prijzen van materialen/onderdelen,

- de door IPC voor de uitvoering van de opdracht en/of de levering van de in de opdracht begrepen zaken/dien­sten betaalde en/of te betalen arbeidslonen,

-de aan de Staat, publiekrechtelijke organen en/of andere lichamen of instellingen betaalde en/of te betalen belastingen, lasten, retributies en/of andere heffingen, van welke aard ook en hoe ook genaamd,

zijn gestegen, is IPC bevoegd de daardoor voor IPC ontstane meerkosten aan de opdrachtgever/ deelnemer door te berekenen door een toeslag op de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

 

6.Eventuele reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van opdrachtgever/deelnemer en niet bij de prijs inbegrepen voor zover hieromtrent geen nadere afspraken zijn gemaakt.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud  

1.Alle door IPC krachtens een overeenkomst aan opdrachtgever/deelnemer geleverde zaken, materialen, schriftelijke adviezen, boeken, etc., blijven eigendom van IPC totdat alle bedragen die opdrachtgever/deelnemer verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan IPC heeft voldaan.

 

2.De eigendom van de geleverde zaken/diensten gaat eerst over op de opdrachtgever/deelnemer, indien alle door IPC aan de opdrachtgever/ deelnemer uitgebrachte facturen zijn voldaan. Opdrachtgever/deelnemer wordt geacht de geleverde zaken/diensten tot dat moment voor IPC te houden of te hebben gehouden.

 

3.Opdrachtgever/deelnemer zal de geleverde zaken/diensten niet verpanden, of gedogen dat daarop enig beslag wordt gelegd. Indien er beslag wordt gelegd, dient opdrachtgever/deelnemer IPC hiervan terstond op de hoogte te stellen.

 

4.Indien er gerede twijfel bij IPC bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever/deelnemer, is IPC bevoegd de levering van zaken/diensten ingevolge de overeenkomst uit te stellen, totdat de opdrachtgever/deelnemer zekerheid voor de betaling heeft gesteld. De opdrachtgever/deelnemer is aansprakelijk voor de door IPC, door deze vertraagde aflevering, te lijden schade.

 

Artikel 6 Leveringstermijnen en overmacht

1.De door IPC aangegeven leveringstermijnen dienen slechts als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. IPC is nimmer schadeplichtig wegens te late levering dan na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door de opdrachtgever/deel­nemer.

 

2.Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden, heeft IPC het recht naar keuze de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast c.q. verlengd met de periode, gedurende welke IPC door overmacht is verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen, c.q. dat nakoming alsnog mogelijk wordt. In het laatstbedoelde geval zullen meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend, waarbij IPC het recht heeft overbodig gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

3. Van overmacht aan de zijde van IPC is sprake, indien IPC na het sluiten van de overeenkomst verhinderd is aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, wa­terschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheids­maatregelen, defecten aan computers en machines, storingen in de levering van energie, alles zowel binnen de bedrijfsvoering van IPC als bij derden, van wie IPC de benodigde materialen moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van IPC ontstaan.

 

Artikel 7 Wijzigingen door IPC

1.IPC is ingeval van cursussen gerechtigd af te wijken van de in de opleidingspro­gramma danwel in de overeenkomst genoemde data en trainingsplaats(en), indien het aantal aanmeldingen dan­wel andere redelijke oorzaken daartoe aanleiding geven. Van zodanig wijziging geeft IPC tijdig schriftelijk bericht aan opdrachtgever c.q. de betreffende deelnemer.

 

2.IPC is tevens gerechtigd op enig moment in de cursus organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

3.Wijzigingen als bedoeld in de voorgaande leden geven opdrachtgever/deelnemer geen aanspraak op restitutie noch schadevergoeding in welke zin dan ook.

 

4.Indien sprake is van een maatwerktraining, is IPC eveneens gerechtigd tot het aanbrengen van wijzigingen als bedoeld in voorgaande leden van dit artikel, zij het dat IPC in dat geval vooraf contact op zal nemen met de opdrachtgever/deelnemer om deze van de voorgenomen wijzigingen in kennis te stellen.

 

Artikel 8 Reclames en aansprakelijkheid

1.Reclamaties moeten binnen 8 dagen na geleverde diensten, na afloop van de cursus schriftelijk bij IPC worden ingediend, zulks op verbeurte van het recht om zich te beroepen op het feit dat de diensten, de training niet aan de overeenkomst beantwoorden.

 

2.IPC dient in staat te worden gesteld de ingediende reclamaties te controleren.

 

3.Reclamaties of aanspraken van de opdrachtgever/deel­nemer geven hem/haar niet het recht betaling op te schorten, dan wel tegenvorderingen te compenseren met aan IPC verschuldigde bedragen.

 

4.IPC is gerechtigd het programma van de cursus (sen) aan te passen of niet uit te voeren wanneer sprake is van kennelijke nalatigheid van de opdrachtgever/deelnemer, echter niet eerder dan nadat IPC opdrachtgever/deelne­mer dit schriftelijk heeft medegedeeld, waarbij een ter­mijn van 14 dagen in acht wordt genomen, waarbinnen opdrachtgever/deelnemer alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen. Alle kosten, hoe ook genaamd, welke het geval zijn van opdrachtgevers/deelnemers nalatigheid, zullen door IPC bij de opdrachtgever/deelnemer in rekening worden gebracht. Opdrachtgever/deelnemer dient deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

 

5.IPC is jegens de opdrachtgever/deelnemer niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, hoe dan ook genaamd, en door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van IPC. Voor schade en/of kosten veroorzaakt door de verrichtingen en/of tekortkomingen van derden van wie IPC zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, is IPC niet aansprakelijk, even­min indien de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van die derde. In geen geval is IPC aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade en schade als gevolg van de overschrijding van de leveringstermijn.

 

 

 

 

6.Opdrachtgever/deelnemer vrijwaart IPC van alle succesvolle aanspraken van derden terzake van door IPC geleverde diensten/zaken, waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

 

7.Ieder recht van de opdrachtgever/deelnemer tot het vorderen van schadevergoeding vervalt, indien die vor­dering niet uiterlijk binnen 14 dagen na het constateren van de schade oorzaak schriftelijk aan IPC is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

 

8.IPC is nimmer aansprakelijk voor schade die het ge­volg is van onjuist, onoordeelkundig, of onwettig gebruik van het geleverde en andere handelingen die voor risico komen van de opdrachtgever/deelnemer.

 

9.De schadevergoedingsplicht van IPC blijft te allen tijde beperkt tot het maximum van de door IPC bij opdrachtgever/deelnemer in rekening gebrachte vergoeding voor geleverde diensten/zaken.

 

10.De aansprakelijkheid van IPC jegens opdrachtge­ver/deelnemer of jegens enige andere (rechts) persoon voor vermogensschade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste bespa­ringen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van databestanden, is uitgesloten.

 

11.Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de opdrachtgever/deelnemer niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, resp. meer of andere schade te voorkomen, alsmede IPC terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

 

12.Het staat opdrachtgever/deelnemer niet vrij

produc­ten/geleverde diensten aan IPC te retourneren voordat IPC hiermee heeft ingestemd.

 

Artikel 9 Betaling

1.Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. De opdrachtgever/deelnemer is niet bevoegd op de overeengekomen prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

 

2.Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever/deelnemer van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever/deelnemer 1,5% contractuele rente per maand verschuldigd over het volledige fac­tuurbedrag, ingaande op de datum van de opeisbaarheid van het factuurbedrag. De door de bank-/giro-instelling aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

 

3.IPC behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname aan hun cursus, indien niet is voldaan aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

 

4.Alle kosten, zowel in- als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen – die IPC moet maken ten gevolge van het niet na komen van de verplichting door opdrachtgever/deelnemer, zijn voor rekening van opdrachtgever/deelnemer. De buitengerech­telijke incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 250.

 

5.IPC behoudt zich te allen tijde het recht voor onder rembours te leveren, dan wel zekerheid voor betaling te verlangen alvorens tot nakoming van de overeenkomst over te gaan. Indien zekerheid voor betaling wordt verlangd, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort, totdat deze zekerheid wordt gesteld.

 

6.Bij niet- of niet-tijdige voldoening van enige voor de opdrachtgever/deelnemer uit de overeenkomst voort­vloeiende verplichting, bij aanvraag van surséance van betaling, bij faillissement of besluit tot liquidatie, danwel beslagen onder of ten laste van de opdrachtgever/deelnemer, wordt een vordering van IPC aanstonds in haar geheel opeisbaar. In die gevallen heeft IPC het recht om de lopende overeenkomst en alle tussen IPC en de opdrachtgever/deelnemer bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tus­senkomst te ontbinden en de geleverde diensten/zaken, voor zover mogelijk, terug te nemen onverminderd het recht van IPC op schadevergoeding.

 

Artikel 10 Annulering door opdrachtgever / deelnemer

1. Ingeval van een online aankoop van boek of cursus die een open inschrijving betreft, heeft de opdrachtgever/deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de online overeenkomst.

 

2.In geval van annulering door de opdrachtgever/ deelnemer van een cursus die een online open inschrijving betreft geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 10 lid 1) dat IPC gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever/deelnemer in rekening te brengen:

a. bij annulering van tot twee maanden voor aanvang van de cursus: 10% van de prijs;

b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de training: 25% van de prijs;

c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de training: 50% van de prijs;

d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de training en bij tussentijdse annulering: de totale prijs.

 

3.In geval van een schriftelijke (niet digitaal gesloten) overeenkomst m.b.t. een cursus, bijvoorbeeld de zogenaamde in company trainingen, geldt dat ontbinden van de overeenkomst niet mogelijk is.

 

4.In alle overige situaties wordt de gehele cursusprijs in rekening gebracht.

 

Artikel 11 Verschuiving door opdrachtgever / deelnemer

1. Een verschuiving is slechts onder uitzonderlijke omstandigheden mogelijk zulks ter beoordeling van IPC.

 

2. In geval van verschuiving door de  opdrachtgever/deelnemer geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 10 lid 1) dat bij acceptatie van de verschuiving door IPC, IPC gerechtigd is de volgende extra kosten bij de opdrachtgever/deelnemer in rekening te brengen:

a. bij verschuiving van een cursus tot twee maanden voor aanvang van de cursus: 5% van de prijs;

b. bij verschuiving tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de cursus: 12,5% van de prijs;

c. bij verschuiving tussen een maand en twee weken voor aanvang van de cursus: 25% van de prijs;

d. bij verschuiving korter dan twee weken voor aanvang van de cursus: de totale prijs.

 

3.Verschuivingen zijn slechts eenmaal mogelijk.

 

Artikel 12 Hoe te handelen bij annuleringen  of verschuiving door opdrachtgever / deelnemer

 

1.Annuleringen als in artikel 10 beschreven en verschuivingen als in artikel 11 beschreven, dienen plaats te vinden middels:

a. een aan IPC gerichte aangetekende brief, waarbij de datum van ontvangst van deze brief als annuleringsdatum zal worden aangemerkt.

b. een mail van opdrachtgever aan info@ipcgroen.nl.

 

2.Voor de opdrachtgever/deelnemer is de annulering pas geldig indien deze door IPC schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 13 Beëindiging

1. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders over­eenkomen worden beëindigd,

a. door ontbinding bij aangetekende brief en zonder rechterlijke tussenkomst, indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke in gebreke stelling, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst;

b. door IPC met onmiddellijke ingang, zonder rech­terlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever/deelnemer geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien opdrachtgever/deelnemer niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of indien zijn onderneming wordt geliqui­deerd of beëindigd.

 

2.overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de opdrachtgever/deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem (al dan niet voorlopig) sursé­ance van betaling wordt verleend.

 

3.IPC zal wegens de in de voorafgaande leden omschre­ven wijze van ontbinding van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 14 Geheimhouding

1.Partijen verbinden zich alle gegevens van beide partij­en, waaronder informatie en/of gegevens omtrent elkaars bedrijfsvoering, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

 

2.Opdrachtgever/deelnemer verbindt zich voorts om te allen tijde de inhoud en toepassingsmogelijkheden van adviezen als strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

1.Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, lesmateriaal, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan IPC. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen. Met de ondertekening van de overeenkomst verplicht opdrachtgever/deelnemer zich het lesmateriaal, docu­mentatie of materialen niet aan derden ter beschikking te stellen.

 

2.Het lesmateriaal, verstrekte documentatie en/of mate­rialen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPC. Het is opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van IPC te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

 

3.Voor elke handeling in strijd met dit artikel is opdrachtgever/deelnemer een boete verschuldigd van € 5.000,- of mindert het recht van IPC om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 16 Wet persoonsregistratie

1. IPC zal gegevens van opdrachtgever/deelnemer opne­men in een geautomatiseerd systeem. De opdrachtge­ver/deelnemer is verplicht aan IPC, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaf­fen. IPC zal hierbij de bepalingen voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens naleven. In haar privacy policy (te downloaden van de website) beschrijft IPC haar beleid omtrent het naleven van deze wet.

 

Artikel 17 Medewerking door opdrachtgever

1.Opdrachtgever realiseert zich dat voor het verstrekken en ontwikkelen van maatwerktrainingen een investering nodig is door alle betrokken partijen betreffende tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient de op­drachtgever zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met IPC gesloten overeenkomst. Opdrachtgever zal IPC steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

 

2.Indien de voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke informatie van opdrachtgever, niet, niet-tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van IPC is gesteld of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens IPC voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van IPC leiden en kunnen extra kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

3.In de gevallen dat medewerkers van IPC ten kantore van opdrachtgever/deelnemer werkzaamheden verrich­ten, zal opdrachtgever/deelnemer ervoor zorgdragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kun­nen verrichten. Opdrachtgever/deelnemer zal kosteloos zorgdragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever/deelnemer brengt de ruimte waar deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met eisen die IPC daar­aan kan verbinden.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen.

1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Neder­lands recht. Ter kennisneming van geschillen voortvloei­ende uit de overeenkomst, en/of deze voorwaarden, is de Arrondissementsrechtbank te Arnhem bevoegd.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl